Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website van ABC Badkamers

 • Toepasselijkheid
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website van ABC Badkamers
 • Akkoordverklaring
  Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd website van ABC Badkamers te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van website van ABC Badkamers geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.
  ABC Badkamers is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot website van ABC Badkamers te ontzeggen.
 • Wijziging
  ABC Badkamers is te allen tijde gerechtigd de informatie op website en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. ABC Badkamers adviseert u de website en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 • Doel website ABC Badkamers
  website beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over Badkamer producten in de breedste zin des woords. Op de door website aangeboden producten zijn de voorwaarden van website van toepassing.
 • Hyperlinks
  Kan hyperlinks naar websites van partners van website en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
 • Eigendom
  Alle rechten op abcbadkamers.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij ABC Badkamers haar partners en adverteerders. ABC Badkamers behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van abcbadkamers.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van website geldt: © 2015 ABC Badkamers, Nederland.
 • Informatie
  website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van ABC Badkamers . Het is niet toegestaan informatie die van website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
 • Gebruiksrecht
  abcbadkamers.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om website te kunnen raadplegen of website in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om [www.abcbadkamers.nl] te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door website worden ontsloten. Bovendien is het verboden website – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
 • Beveiliging
  abcbadkamers.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.
 • Plaatsing berichten
  De berichten die de bezoeker van abcbadkamers.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van website te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. abcbadkamers.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.
 • Aansprakelijkheid
  ABC Badkamers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van abcbadkamers.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf abcbadkamers.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om website te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van website.
 • Conversie
  Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
 • Verkoop producten
  Voor de verkoop van producten op website gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Deventer.